• تاسو ته ښه راغلاستیوسون !

کولر کڅوړه (د کینوس انسول شوی کڅوړه)